Regulamin

Regulamin z dnia 25.05.2018 roku

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą
Rozdział III. Użytkownik
Rozdział IV. Ochrona danych osobowych
Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
Rozdział VI. Odpowiedzialność Usługodawcy
Rozdział VII. Rola Serwisu
Rozdział VIII. Reklamacja
Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.speedcashpolska.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która korzysta z Usług Serwisu.

2. Właścicielem Serwisu jest Speed Cash Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mazowiecka 9, 00-052, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476807, o kapitale zakładowym 200 000 PLN wpłaconym w całości, o nr REGON: 146919158, o nr NIP: 525 256 81 39, zwana dalej: „Usługodawcą”.

3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca udostępnia usługi, zwane dalej: „Usługami”, świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami.

4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej 100 000 zł zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą

1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:

a. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: kontakt@speedcashpolska.pl

b. Call Center – pod numerem telefonu: 22 313 19 62

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) – 18 (osiemnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 24 godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

Rozdział III. Użytkownik

1.Użytkownikiem może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która jest usługobiorcą Usług.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

4. Osoba, która chce korzystać z Serwisu, musi zapoznać się z treścią Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.speedcashpolska.pl/regulamin w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystani z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

Rozdział IV. Ochrona danych osobowych

1. Uzupełniając formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, Użytkownik udostępnia Usługodawcy swoje dane osobowe („Dane osobowe”).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, zwany na potrzeby niniejszego Rozdziału „Administratorem”.

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu chronić Dane Osobowe Użytkowników. W tym celu, nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych u Administratora sprawuje Inspektor Ochrony Danych („Inspektor”):

a. Imię i nazwisko Inspektora: Marta Kowalczyk

b. Adres: Inspektor Danych Osobowych, Speed Cash Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa

c. E-mail: iod@speedcashpolska.pl

d. Użytkownicy mogą kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu umożliwienia komunikacji z Użytkownikami i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach kontaktowych (gdzie podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami), jak i w przypadku zainteresowania Użytkownika produktami i usługami Administratora w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o te produkty i usługi Administratora.

5. Administrator będzie przetwarzał Dane Osobowe przez okres prowadzonej komunikacji z Użytkownikami lub realizacji Usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o produkty i usługi Administratora, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. W przypadku nie zawarcia umowy o produkty i usługi Administratora, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności, o których mowa powyżej, a później przez 3 lata w celu ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.

6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być, m.in.

a. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

b. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy usług: IT, księgowych, marketingowych

c. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego

d. kancelarie notarialne

e. podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, usługi telekomunikacyjne

f. podmioty, wobec których Użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach kontaktowych, bądź podjęcie działań przed zawarciem umowy o produkty i usługi Administratora.

10 .W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

4. W przypadku korzystania z Usług poprzez aplikację mobilną, dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług opisane są w Rozdziale VIII.

Rozdział VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w rozdziale V), w tym również w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Mobilną;

b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);

d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania (np. Microsoft Windows, Android);
g. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu bez ich wiedzy i zgody.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się w Serwisie.

Rozdział VII. Rola Serwisu

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi jaką jest logowanie i rejestracja do serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z zastrzeżeniem Rozdziału I ust. 1, przeglądanie materiałów obejmujących w szczególności informacje, ogłoszenia, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.

3. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z informacji zawartych w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi informacji z zakresu tematyki finansowej, bankowej, ekonomicznej, podatkowej i prawnej.

5. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie w szczególności symulacje, wyliczenia, kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rozdział VIII. Reklamacja

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: reklamacje@speedcashpolska.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Ze względu na specyfikę sprawy, skomplikowany charakter reklamacji, lub ujawnienie nowych okoliczności, Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego terminu w porozumieniu z Użytkownikiem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej.

2. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy O Świadczenie Usług Pośrednictwa lub też inne ustalenia zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.

4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.