3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI21 czerwca 2017

Czym różni się pożyczka pod zastaw od kredytu?


Czym różni się pożyczka pod zastaw od kredytu?

POŻYCZKA A KREDYT – RÓŻNICE

Pożyczka i kredyt – dla wielu osób to słowa, które mogą być używane zamiennie. Jednak w rzeczywistości są to dwa odrębne produkty finansowe, które znacznie się różnią – m.in. pod względem zasad przydzielania, przepisów prawa regulujących ich udzielanie, czy też tego, kto może je posiadać w swojej ofercie. Przyjrzyjmy się dokładniej każdemu z nich.

Kto udziela?

Jedną z głównych różnic między pożyczką a kredytem jest podmiot, który może ich udzielać. Kredyt to produkt zarezerwowany wyłącznie dla banków i SKOK-ów. Natomiast pożyczki udzielą nam zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe (np. firmy pożyczkowe), a także osoby prywatne.

Podstawa prawna i zasady udzielenia

Zasady udzielania kredytów reguluje ustawa Prawo bankowe. Zgodnie z tym aktem prawnym, umową kredytu jest sytuacja, gdy bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, określoną kwotę środków pieniężnych (przedmiotem kredytu mogą być wyłącznie pieniądze) z przeznaczeniem na określony cel. Bank ma zatem prawo sprawdzać, czy pożyczone środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z pieniędzy na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji. Co ważne, umowa taka musi zostać zawarta na piśmie.

Pożyczka to umowa regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego zapisami, zawierając tego typu umowę, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący zobowiązuje się natomiast zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Może być ona zawarta na piśmie lub ustnie (pod warunkiem, że dotyczy ona wartości niższej niż 500 PLN). Jak widać, przepisy KC nie regulują kwestii celowości pożyczki pod zastaw.

Pożyczka a kredyt – koszty

Kredyt jest zawsze umową odpłatną – każdorazowo konieczna jest zapłata odsetek oraz prowizji od udzielonej kwoty. Pożyczka pod zastaw natomiast może, ale nie musi wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów – wszystko zależy od ustaleń między stronami.

Jak zwraca uwagę Paweł Zieliński, prezes zarządu Speed Cash Polska Sp. z o.o., „fundusze pozabankowe i banki różnią się często pod względem oprocentowania oferowanych produktów finansowych. W przypadku pożyczek zastosowanie znajduje najczęściej stała stopa oprocentowania, dzięki czemu klient z góry wie, ile zapłaci za całą transakcję. Natomiast banki przy udzielaniu kredytów częściej stosują zmienne oprocentowanie, zależne od WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate), przy którym wysokość odsetek jest ciężka do przewidzenia.”

Nadzór

Pożyczka i kredyt różnią się także pod względem instytucji, które sprawują nadzór nad poprawnością ich udzielania. Działalności banków przygląda się cały szereg instytucji, w tym przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego. Fundusze pożyczkowe znajdują się natomiast pod nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, co oznacza, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez udzielającego pożyczki, nie możemy liczyć na pomoc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.