REGULAMIN PROGRAMU PREMIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU PREMIOWEGO

DLA KLIENTÓW

 

1.DEFINICJA

 1.1.Voucher – program premiowy dla klientów. Każdy voucher ma miejsce na wpisanie odręcznie imienia i nazwiska Klienta zwanego Pożyczkobiorcą oraz osoby, którą Klient poleca do zaciągnięcia zobowiązania w Spółce. Voucher zawiera unikalny numer oraz datę ważności.

1.2.Wydawca – Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna oraz Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.3.Użytkownik – posiadacz Vouchera.

1.4.Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę Pożyczki.

1.5.Pożyczkodawca – Wydawca Vouchera.

1.6.Potencjalny Klient – Osoba polecona przez Pożyczkobiorcę do zaciągnięcia zobowiązania u Wydawcy Vouchera, nie pozostająca w żadnym wcześniejszym powiązaniu z Emitentem programu premiowego.

1.7.Kwota Netto – Wartość zaciągniętego zobowiązania Netto, nie obejmującego prowizji od udzielonej pożyczki.

1.8.Protokół Odbioru – Dokument uprawniający kuriera do wydania nagrody Pożyczkobiorcy bądź Potencjalnemu Klientowi dopiero po złożeniu przez nich podpisu.

 

2. WARUNKI OGÓLNE UŻYTKOWANIA VOUCHERA

2.1. Voucher jest dokumentem uprawniającym posiadacza Vouchera do otrzymania nagrody.

2.2 Wyżej opisany Voucher Departament Call Center ma obowiązek wysłać do 15 dnia następnego miesiąca od zawarcia umowy pożyczki.

2.3. Wydawca zastrzega, iż Voucher zostanie przekazany Pożyczkobiorcy wyłącznie w sytuacji zawarcia nowej umowy pożyczki.

2.4.Pkt. 2.3. Nie ma zastosowania w przypadku aneksów, porozumień, prolongat i innych zmian  do pożyczek zawartych pomiędzy Wydawcą Vouchera, a Pożyczkobiorcą.

2.5. Pożyczkobiorca poleca Potencjalnego Klienta do zaciągnięcia zobowiązania u Wydawcy Vouchera poprzez wpisanie danych na Voucherze, zawierających imię i nazwisko Potencjalnego Klienta.

2.6. Voucher nie może być zamieniony w całości ani w części na gotówkę.

2.7. Wydawca Vouchera odmówi realizacji programu premiowego jeśli Pożyczkobiorca lub Potencjalny Klient odstąpią od Umowy Pożyczki w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki.

2.8. Wydawca Vouchera nie odmówi realizacji programu premiowego w sytuacji gdy zarówno Pożyczkobiorca jak i Potencjalny Klient nie odstąpią od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej zawarcia – w takim wypadku Pożyczkobiorca oraz Potencjalny Klient otrzymają od Wydawcy Vouchera: bon podarunkowy do sklepu z biżuterią, nawigacja GPS, aparat, tablet, telewizor smartfon albo laptop – w zależności od kwoty zaciąganego zobowiązania zgodnie z pkt. 2.7.

2.9. Nagrody dla Pożyczkobiorców i Potencjalnych Klientów będą przyznawane w zależności od kwoty zaciągniętego zobowiązania:

Kwota Netto zaciągniętego zobowiązania

Rodzaj Nagrody

Wartość Nagrody25.000,00 – 50.000,00 PLN

Bon podarunkowy do sklepu z biżuterią lub

Nawigacja GPS

 

 


około 250 PLN

50.000,00 – 100.000,00 PLN

Tablet lub Aparat

około 350 PLN

100.000,00 – 1.000.000,00 PLN

Telewizor

około 550 PLN

powyżej 1.000.000,00 PLN

Laptop lub Smartfon

około 700 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Pożyczkobiorcy jak i Potencjalnemu Klientowi przysługuje po jednej nagrodzie.

2.11. W przypadku wyczerpania którejkolwiek z wyżej wymienionych nagród, Wydawca Vouchera zapewni osobie zainteresowanej niedostępnym towarem inną nagrodę o takiej samej lub zbliżonej wartości.

2.12. W sytuacji gdy wartość nagrody będzie przewyższała kwotę wynoszącą 760,00 PLN, Wydawca Vouchera sfinansuje wszystkie koszty wynikające z podatku dochodowego.

2.13. Wszystkie nagrody wysyłane są przez Wydawcę Vouchera kurierem na adres podany w umowie pożyczki. W przypadku gdy adres lub numer telefonu są podane niepoprawnie, Wydawca Vouchera nie ponosi za to odpowiedzialności.

2.14. W przypadku gdy adres zamieszkania Klienta jest inny od adresu do korespondencji, Klient obowiązany jest poinformować Wydawcę Vouchera o innych danych do wysyłki nagrody.

2.15. Informację o adresie innym niż wskazany w umowie pożyczki, należy przesyłać na emaila: pozyczki@speedcashpolska.pl bądź korespondencyjnie na adres siedziby Wydawcy Vouchera: ul. Mazowiecka 9 (00-052) Warszawa, w terminie umożliwiającym Wydawcy Vouchera wysłanie Nagrody zarówno do Pożyczkobiorcy jak i Potencjalnego Klienta.

2.16. Pożyczkodawca jest zobligowany do wysłania nagród w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki przez Klienta poleconego przez Pożyczkobiorcę czyli Potencjalnego Klienta, w przypadku nieodebrania nagrody przez Klienta w ustalonym terminie dostawy, Klientowi nie przysługuje ponowna nagroda.

2.17. Pożyczkobiorca lub Potencjalny Klient podczas odbierania nagrody będą zobligowani do złożenia podpisu na Protokole Odbioru, oświadczając przy tym, iż odebrali nagrodę przyznaną im przez Wydawcę Vouchera.

2.18. Protokół odbioru będzie zawierał: dane osobowe klienta, rodzaj nagrody, nr seryjny w przypadku elektroniki oraz miejsce na podpis.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Wydawca Vouchera nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione bądź uszkodzone.

3.2. Niniejszy Voucher służy Pożyczkobiorcy do jednorazowego wykorzystania.

3.3. Ewidencja wydanych Voucherów prowadzona jest przez Recepcję Wydawcy.

3.4. Ewidencja Voucherów uregulowana została w Procedurze wydawania Voucherów.

3.5. Wydawca Vouchera zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.

3.6. Voucher jest ważny przez dwa lata od momentu zawarcia umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

 

 

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.