REGULAMIN KONKURSU „ WEŹ POŻYCZKĘ W SPEED CASH POLSKA I ZDOBĄDŹ NAGRODĘ”

REGULAMIN KONKURSU

„ WEŹ POŻYCZKĘ W SPEED CASH POLSKA I ZDOBĄDŹ NAGRODĘ”

 

Nr KRS 0000476807

§ 1. TERMINOLOGIA

 1. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca Umowę Pożyczki,
 2. Pożyczkodawca – Organizator Konkursu tj. Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476807, o nr NIP: 5252568139, REGON: 146919158,
 3. Kwota Netto – Wartość zaciągniętego zobowiązania Netto, nie obejmującego prowizji od udzielonej pożyczki.

§ 2. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu „ Weź pożyczkę w Speed Cash Polska i zdobądź nagrodę” jest Speed Cash Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476807, o nr NIP: 5252568139, REGON: 146919158.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 sierpnia 2016 roku i trwa do dnia 01 sierpnia 2019 roku.
 2.  Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

§ 4. WARUNKI KONKURSU

 

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
  1. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 2 poniżej;
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
 2.  W przypadku skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora Konkursu, podmiot otrzyma nagrodę rzeczową w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków :
  1. spełni wszystkie formalności związane z umową pożyczki, polegające w szczególności na załatwieniu dokumentacji wskazanej przez Doradcę Kredytowego, Dział Prawny lub Notariusza celem podpisania Aktu Notarialnego – Umowy Pożyczki, w terminie wynoszącym 7 dni od momentu pierwszego kontaktu z Pożyczkodawcą,
  2. Pożyczkobiorca lub Organizator Konkursu nie odstąpią od umowy pożyczki w terminie wynoszącym 14 dni od zawarcia Umowy Pożyczki,
  3. wszystkie środki pieniężne z tytułu udzielonej pożyczki, przeznaczone do wypłaty dla Klienta zostaną uruchomione zgodnie z Aktem Notarialnym.
 3. Nagroda będzie przyznana w zależności od kwoty zaciągniętego zobowiązania

  Kwota Netto zaciągniętego zobowiązania

  Wartość Nagrody

  30.000,00 - 49.999,99 PLN

   około 200 PLN

  50.000,00 – 99.999,99 PLN

  około 400 PLN

  100.000,00 - 1.000.000,00 PLN

  około 600 PLN

       powyżej 1.000.000,00 PLN

  powyżej 3000 PLN

 4. Organizator Konkursu jest zobligowany do wysłania nagrody w terminie wynoszącym 60 dni od dnia wypłaty środków pieniężnych przeznaczonych dla Klienta, tytułem zawartej pożyczki pomiędzy Speed Cash Polska a Pożyczkobiorcą, na adres korespondencyjny Klienta wskazany w umowie pożyczki.
 5. Organizator Konkursu po uruchomieniu całości pożyczki przeznaczonej dla Klienta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do wysyłki nagrody w terminie krótszym, niż przewidziany w § 4. Ust. 4.
 6. Organizator Konkursu zastrzega nadto, że warunkiem wysłania nagrody do Klienta jest brak odstąpienia od umowy pożyczki, w ustawowym terminie wynoszącym 14 dni.
 7.  Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 8. W sytuacji gdy wartość nagrody będzie przewyższała kwotę wynoszącą 760,00 PLN, Organizator Konkursu sfinansuje wszystkie koszty wynikające z podatku dochodowego.

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia nagrody. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie: Konkurs.
 4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu konkursu „Weź pożyczkę w Speed Cash Polska i zdobądź nagrodę”.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Organizator Konkursu zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu.
 4. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet na stronie Pożyczkodawcy.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.