slider jak otrzym6.poz
1355x430 tablet6
speedcash baner 480x296 warunki5
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Pożyczka bez BIK

Pożyczka bez Biura Informacji Kredytowej jest udzielana bez skontrolowania przez wierzyciela oceny punktowej według BIK. Pieniądze bez BIK przyznawane są zwykle w małych kwotach, które nie wymagają zabezpieczeń w postaci zastawów, a funkcjonują jako szybka pożyczka pozabankowa.

Pożyczka inwestycyjna

Pożyczka inwestycyjna udzielana jest na sfinansowanie wydatków pożyczkobiorcy o charakterze inwestycyjnym w aktywa trwałe, związane wyłącznie z prowadzoną przez pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą. Zabezpieczenie pożyczki uzależnione jest od jej rodzaju i wielkości.

Pożyczka konsolidacyjna

Pożyczka konsolidacyjna umożliwia spłatę kilku innych zobowiązań z różnych instytucji finansowych. Łączy ona wszystkie zobowiązania w jedno korzystniejsze.

Pożyczka na dowolny cel

Jest pożyczką gotówkową udzielaną jako szybkie dofinansowanie, otrzymywaną nawet do 24 godzin od przedłożenia dokumentów. Standardowo zabezpieczeniem jest nieruchomość, ale honorowane są również inne, dodatkowe, takie jak zastaw na akcjach, majątku spółki lub udziałach firmy.

Pożyczka operacyjna

Pożyczka operacyjna udzielana jest na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Zabezpieczeniem podstawowym jest nieruchomość, ale bywają honorowane również dodatkowe , takie jak zastaw na akcjach, majątku spółki lub udziałach firmy.

Pożyczka pomostowa

Pożyczka pomostowa udzielana jest jako szybkie dofinansowanie projektu inwestycyjnego w przypadku niewystarczających środków własnych. Ułatwia realizację projektu, na który  pozyskano inną dotację finansową, aż do decyzji o otrzymaniu refundacji. Pożyczka pomostowa zapewnia dostęp do środków pieniężnych od momentu poniesienia pierwszych wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego, aż do chwili otrzymania refundacji.

Pożyczka pozabankowa

Udziela się jej w postaci gotówki, przez osobę fizyczną, bank lub instytucję pozabankową. Pożyczkodawca nie ma prawa ingerować w sposób wykorzystania środków, a pożyczkobiorca swobodnie dysponuje pożyczoną kwotą. Pożyczka, której wartość przekracza 500 złotych, powinna być zawierana na piśmie, ale niezależnie od kwoty warto ją zawierać w ten sposób. Pożyczki są jedną z najłatwiejszych form pozyskania kapitału na sfinansowanie bieżących wydatków, a zasady ich udzielania reguluje Kodeks Cywilny. Z oferty pożyczek pozabankowych najczęściej korzystają Klienci, którym brak zdolności kredytowej nie pozwala na skorzystanie z oferty bankowej. Poszukują zatem firmy, która udzieli pożyczki prywatnej lub (przy większych kwotach) poszukują pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Promessa

Promessa stanowi obietnicę udzielenia pożyczki przez instytucję finansową pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Przedmiot cesji

Przedmiotem cesji może być cała wierzytelność, jej część oraz wszystkie wierzytelności, z wyjątkiem których cesja jest zabroniona przez prawo (np. wierzytelności alimentacyjne) oraz wobec których zakaz cesji lub konieczność uzyskania zgody dłużnika zostały określone w umowie między wierzycielem, a dłużnikiem. Cesja może dotyczyć również wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie powstały. Ten rodzaj cesji jest stosowany, jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Przewłaszczenie jest rodzajem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, które przysługuje wierzycielowi w przypadku niewypłacalności dłużnika. Umowa przewłaszczenia polegająca na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzeczy na wierzyciela, który zobowiązuje się względem zbywcy do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela – dłużnika lub osobę trzecią.
Umowa przewłaszczenia należy do tzw. umów nienazwanych, co oznacza, że jej struktura zależy wyłącznie od decyzji stron w tym zakresie. Przewłaszczenia można dokonać na rzeczach ruchomych oraz papierach wartościowych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ma charakter czasowy, wobec czego wraz ze spłatą zadłużenia, należnymi odsetkami i prowizją, dłużnikowi lub osobie trzeciej będzie przysługiwało roszczenie o wydanie przewłaszczonej rzeczy.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.