slider jak otrzym6.poz
1355x430 tablet6
speedcash baner 480x296 warunki5
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Aktywa trwałe

Majątek trwały, inaczej określany aktywami trwałymi, obejmuje co do zasady te składniki majątku, które są przeznaczone do długotrwałego wykorzystywania przez podmiot gospodarczy, dłuższego niż jeden rok. Do majątku trwałego zalicza się: wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, należności długoterminowe oraz inwestycje długoterminowe.

Analityk finansowy

Jest specjalistą sporządzającym analizy zgromadzonych danych finansowych. Weryfikuje wiarygodność złożonej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji kredytowej, oblicza zdolność kredytową oraz sprawdza historię kredytową.

 

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych (BRKN) to baza klientów banków prowadzona przez Związek Banków Polskich. Formalna nazwa to Międzybankowa Informacja Gospodarcza (MIG). Do bazy wpisywani są Klienci banków, którzy nie realizują swoich zobowiązań wobec banków należących do ZBP. Banki korzystają z BRKN w celu weryfikacji i odrzucania niesolidnych Klientów. Dane w BRKN są zgodnie z międzybankowymi ustaleniami przechowywane przez maksymalny okres 10 lat. Usunięcie danych po spłacie zadłużenia następuje dopiero po 2 latach od spłaty długu.


Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) powstało w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. BIK zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem instytucjom uprawnionym informacji o zobowiązaniach kredytowych Klientów. Baza BIK jest stale modyfikowana i służy ocenie wiarygodności osób ubiegających się o kredyt lub pożyczkę. Akcjonariuszami BIK są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Według ustawy o ochronie danych osobowych, raz na sześć miesięcy istnieje możliwość wystąpienia do BIK o udzielenie informacji na temat danych, przekazanych przez banki, które przyznały nam kredyt lub instytucje, które udzieliły pożyczki pozabankowej.

Budżet domowy

Jest zestawieniem dochodów i wydatków wszystkich domowników w danym dniu, tygodniu, miesiącu, kwartale, czy w ciągu całego roku. Prowadzenie kontroli nad wydatkami i przychodami pozwala na racjonalne zarządzanie posiadanymi środkami.

Cesja polisy ubezpieczeniowej

Cesja polisy ubezpieczeniowej jest jedną z najczęściej stosowanych form przekazania praw.  Dotyczy ona prawie wszystkich sytuacji zakupu nieruchomości lub pojazdów na kredyt. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące tych dóbr cedowane są na bank, jako zabezpieczenie kredytu. Gdyby przedmiot kredytu, który jest też jego zabezpieczeniem, uległ uszkodzeniu lub utracie, bank odzyska wartość udzielonego kredytu z polisy ubezpieczeniowej.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności oznacza przeniesienie wierzytelności, praw własności i praw do roszczeń. Cesja ma zastosowanie w związku z umową cywilnoprawną pomiędzy cedentem (wierzycielem), a cesjonariuszem lub cesjobiorcą (osobą trzecią). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej, cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika). Cesja może dojść do skutku bez wiedzy i zgody dłużnika. Cesję wierzytelności w prawie polskim regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa to informacja o tym, czy pożyczka została przyznana lub czy wniosek o pożyczkę został odrzucony. Jest ona zawsze uzasadniona przez analityka finansowego.

Doradca finansowy

Jest ekspertem z dziedziny finansów, który pomaga w zaciągnięciu pożyczki.

Emisja obligacji korporacyjnych

Emisja obligacji korporacyjnych jest jednym ze sposobów pozyskania finansowania i alternatywą dla kredytu bankowego. Przedsiębiorstwo, emitując obligacje, ma możliwość pozyskania środków z obcych źródeł, a co za tym idzie wyższej stopy zwrotu. Podmiotami, które mogą emitować obligacje są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.

W przeciwieństwie do kredytu bankowego, który w praktyce może być w każdej chwili wypowiedziany przez bank, obligatariusze nie mają prawa żądania wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikających z obligacji. Za to emitent może zamieścić w warunkach emisji prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Gwarantuje to elastyczność w rzeczywistej spłacie zobowiązań finansowych w dowolnie wybranym momencie.

Faktoring

Faktoring jest rodzajem cesji mającym na celu poprawienie płynności finansowej wierzyciela. Sprzedaje on faktorowi – firmie specjalizującej się w skupie i ściąganiu należności – swoją wierzytelność, z reguły z dyskontem. Dzięki temu nie musi on czekać na spłatę wierzytelności przez dłużnika, a wykorzystać otrzymane od faktora środki w bieżącej działalności.

Firma pożyczkowa

Firma pożyczkowa to instytucja finansowa, której podstawą działalności jest udzielanie pożyczek gotówkowych. Środki, które dany podmiot gospodarczy wykorzystuje do sfinansowania pożyczki, pochodzą z własnego kapitału firmy, czyli są własnością jej właścicieli  i ich akcjonariuszy, w przeciwieństwie do banków, które dysponują depozytami Klientów. Dzięki temu ryzyko utraty pieniędzy spada na ich właściciela, a nie na Klienta firmy. Pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie zawartej między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą umowie cywilnoprawnej, natomiast sama działalność firmy pożyczkowej ugruntowana jest przez ustawę o kredycie konsumenckim.

Harmonogram spłat

Jest informacją na temat dat i kwot spłaty poszczególnych rat pożyczki.

Hipoteka

To termin ściśle związany z nieruchomością. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym z wielu sposobów na zabezpieczenie zapłaty. Oznacza ograniczone prawo do wierzytelności zabezpieczone wpisem do księgi wieczystej. Czynność ustanowienia hipoteki, czyli zabezpieczenia zapłaty wymaga na ogół wizyty u notariusza i jest formą gwarancji, że dłużnik spłaci należność. Hipoteka powstaje z momentem wpisania jej do księgi wieczystej.

Historia kredytowa

Historię kredytową stanowią informacje o aktualnie posiadanych zobowiązaniach w postaci kredytów i pożyczek, zaległościach w ich spłatach oraz innych zobowiązań wobec instytucji powyżej 30 dni, które rejestrowane są w bazie BIK.

Instrumenty rynku kapitałowego

Stanowią elementy, którymi obraca się na rynku kapitałowym. Należą do nich instrumenty dłużne oraz udziałowe, których termin zapadalności usankcjonowany jest prawnie i wynosi jeden rok. Jeśli natomiast mowa o instrumentach udziałowych pożyczkodawca za udostępnienie kapitału otrzymuje udziały, co wiąże się często z prawem współwłasności. Do instrumentów rynku kapitałowego, oprócz klasycznych papierów wartościowych obligacji i akcji, należą również: certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych oraz inne zbywalne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych. 

Komornik Sądowy

To funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Komornik wykonuje swoje czynności na podstawie ustawy o komornikach i egzekucji, a także zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego. Komornik zabezpiecza roszczenia oraz wykonuje postanowienia sądów, egzekwuje także tytuły wykonawcze z odrębnych przepisów.

Księga wieczysta

Księga wieczysta jest rodzajem rejestru prowadzonym przez Sąd Rejonowy, który przedstawia stan prawny opisanej w nim nieruchomości, dla której została założona. Z księgi wieczystej można dowiedzieć się jak duża jest dana nieruchomość, kto był jej właścicielem, a także jakie długi na niej ciążą. Księgi wieczyste zakładane są dla nieruchomości gruntowych (działek), budynków i nieruchomości lokalowych. Księga wieczysta jest jawna i objęta tzw. rękojmią wiedzy publicznej, co oznacza, że treści księgi niezgodne ze stanem faktycznym rozstrzyga się na korzyść osoby, która kupiła opisaną w księdze nieruchomość.

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości stosowany jest najczęściej dla obiektów biurowych, handlowo-usługowych i obiektów magazynowych. W leasingu nieruchomości biurowych często stosowana jest forma leasingu zwrotnego. Firma, starająca się o finansowanie na skutek odsprzedaży obiektu firmie leasingującej, otrzymuje środki finansowe, które może przeznaczyć na rozwój i inwestycje oraz poprawić swoją płynność finansową lub spłacić mniej korzystne kredyty.

Marża

Marża jest elementem ceny zapewniającym pokrycie kosztów udzielenia pożyczki i zarobek firmy pożyczkowej.

Numer VIN

Numer VIN jest numerem identyfikacyjnym pojazdu. Nazywa się go czasami także numerem nadwozia. Jest on o tyle szczególny, że dla każdego pojazdu jest unikalny i niepowtarzalny – nie ma dwóch samochodów z tym samym numerem. VIN mają nie tylko samochody osobowe, ale także wszystkie inne typy pojazdów – od motocykli i motorowerów przez autobusy i samochody ciężarowe.

Oddłużanie nieruchomości

Polega na zakupie zadłużonej nieruchomości, której bank ze względu na obciążenia nie chce skredytować chętnemu nabywcy. Po zakupie spłacani są wierzyciele oraz wykreślone zostają wpisy w księdze wieczystej. Pozbawiona już obciążeń nieruchomość zostanie sprzedana za porozumieniem z jej pierwotnym właścicielem docelowemu nabywcy. Oferta ta dotyczy głównie domów, mieszkań i lokali użytkowych położonych w dużych miastach.

Opodatkowanie umowy cesji

Umowa cesji nie podlega podatkowi VAT. Cesja podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem w tym przypadku jest sytuacja, gdy cesja wierzytelności dokonana przez wierzyciela ma na celu spłatę jego zobowiązania wobec innego podmiotu za wykonanie usługi.

Oprocentowanie

Oprocentowanie to kwota, o którą powiększona jest pożyczka. Liczy się je  w skali roku. Wysokość  uzależniona jest od kwoty udzielonej pożyczki, aktualnego poziomu stopy procentowej oraz wnoszonego kapitału własnego.

Pożyczka bez BIK

Pożyczka bez Biura Informacji Kredytowej jest udzielana bez skontrolowania przez wierzyciela oceny punktowej według BIK. Pieniądze bez BIK przyznawane są zwykle w małych kwotach, które nie wymagają zabezpieczeń w postaci zastawów, a funkcjonują jako szybka pożyczka pozabankowa.

Pożyczka inwestycyjna

Pożyczka inwestycyjna udzielana jest na sfinansowanie wydatków pożyczkobiorcy o charakterze inwestycyjnym w aktywa trwałe, związane wyłącznie z prowadzoną przez pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą. Zabezpieczenie pożyczki uzależnione jest od jej rodzaju i wielkości.

Pożyczka konsolidacyjna

Pożyczka konsolidacyjna umożliwia spłatę kilku innych zobowiązań z różnych instytucji finansowych. Łączy ona wszystkie zobowiązania w jedno korzystniejsze.

Pożyczka na dowolny cel

Jest pożyczką gotówkową udzielaną jako szybkie dofinansowanie, otrzymywaną nawet do 24 godzin od przedłożenia dokumentów. Standardowo zabezpieczeniem jest nieruchomość, ale honorowane są również inne, dodatkowe, takie jak zastaw na akcjach, majątku spółki lub udziałach firmy.

Pożyczka operacyjna

Pożyczka operacyjna udzielana jest na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Zabezpieczeniem podstawowym jest nieruchomość, ale bywają honorowane również dodatkowe , takie jak zastaw na akcjach, majątku spółki lub udziałach firmy.

Pożyczka pomostowa

Pożyczka pomostowa udzielana jest jako szybkie dofinansowanie projektu inwestycyjnego w przypadku niewystarczających środków własnych. Ułatwia realizację projektu, na który  pozyskano inną dotację finansową, aż do decyzji o otrzymaniu refundacji. Pożyczka pomostowa zapewnia dostęp do środków pieniężnych od momentu poniesienia pierwszych wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego, aż do chwili otrzymania refundacji.

Pożyczka pozabankowa

Udziela się jej w postaci gotówki, przez osobę fizyczną, bank lub instytucję pozabankową. Pożyczkodawca nie ma prawa ingerować w sposób wykorzystania środków, a pożyczkobiorca swobodnie dysponuje pożyczoną kwotą. Pożyczka, której wartość przekracza 500 złotych, powinna być zawierana na piśmie, ale niezależnie od kwoty warto ją zawierać w ten sposób. Pożyczki są jedną z najłatwiejszych form pozyskania kapitału na sfinansowanie bieżących wydatków, a zasady ich udzielania reguluje Kodeks Cywilny. Z oferty pożyczek pozabankowych najczęściej korzystają Klienci, którym brak zdolności kredytowej nie pozwala na skorzystanie z oferty bankowej. Poszukują zatem firmy, która udzieli pożyczki prywatnej lub (przy większych kwotach) poszukują pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Promessa

Promessa stanowi obietnicę udzielenia pożyczki przez instytucję finansową pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Przedmiot cesji

Przedmiotem cesji może być cała wierzytelność, jej część oraz wszystkie wierzytelności, z wyjątkiem których cesja jest zabroniona przez prawo (np. wierzytelności alimentacyjne) oraz wobec których zakaz cesji lub konieczność uzyskania zgody dłużnika zostały określone w umowie między wierzycielem, a dłużnikiem. Cesja może dotyczyć również wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie powstały. Ten rodzaj cesji jest stosowany, jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Przewłaszczenie jest rodzajem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, które przysługuje wierzycielowi w przypadku niewypłacalności dłużnika. Umowa przewłaszczenia polegająca na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzeczy na wierzyciela, który zobowiązuje się względem zbywcy do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela – dłużnika lub osobę trzecią.
Umowa przewłaszczenia należy do tzw. umów nienazwanych, co oznacza, że jej struktura zależy wyłącznie od decyzji stron w tym zakresie. Przewłaszczenia można dokonać na rzeczach ruchomych oraz papierach wartościowych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ma charakter czasowy, wobec czego wraz ze spłatą zadłużenia, należnymi odsetkami i prowizją, dłużnikowi lub osobie trzeciej będzie przysługiwało roszczenie o wydanie przewłaszczonej rzeczy.

Rata balonowa

Rata balonowa polega na ustaleniu harmonogramu spłat pożyczki w ten sposób, że w trakcie trwania okresu kredytowania spłacana jest tylko część odsetkowa. Pod koniec okresu kredytowania płatność ratalna składa się z części kapitałowej (równej zaciągniętemu zobowiązaniu) oraz ostatniej części odsetkowej.

Rata pożyczki

Rata pożyczki to łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub kwartalny).

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to stopa procentowa wyliczana zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Podstawa prawna: Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1081.

Skup nieruchomości za gotówkę

Oferta skierowana do osób posiadającą nieruchomość, która od dawna nie znajduje kupca, dla których koszty utrzymania nieruchomości są dużym obciążeniem lub osób, które utraciły płynność finansową i zależy im na szybkim otrzymaniu gotówki za sprzedaż nieruchomości, nawet do dwóch tygodni.

Spłata pożyczki

Jest to dzień, w którym pożyczkobiorca jest zobowiązany na mocy podpisanej notarialnie umowy do spłaty pożyczki zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.

Stopa procentowa

Jest to stosunek oprocentowania zarobionego w danym okresie do kwoty zainwestowanej na początku okresu. Dłużnik zaciągając pożyczkę zobowiązuje się spłacić wyjściową sumę pożyczki wraz z dodatkowymi odsetkami w danym terminie.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

Uproszczony wypis z rejestru gruntów jest wyciągiem z części opisowej aktualnego operatu ewidencji gruntów, który zawiera w swej treści jedynie dane umożliwiające przyporządkowanie władającego lub właściciela do posiadanej przez niego działki ewidencyjnej. Wykorzystywany jest głównie, jako załącznik do wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę, dostarczając informacji o właścicielach nieruchomości znajdujących się w obszarze otaczającym projektowaną inwestycję.

Warunki cesji

Dłużnik nie musi wyrażać zgody na dokonanie cesji przez cedenta, chyba, że zostało to określone w umowie zawartej między nim, a wierzycielem. Jeżeli dłużnik nie zostanie poinformowany o cesji i ureguluje zobowiązanie wobec pierwotnego wierzyciela, uznaje się, iż uwolnił się on od zobowiązania. Cesja w żaden sposób nie zmienia zobowiązania dłużnika, ani praw wynikających z wierzytelności. Zmienia się jedynie osoba wierzyciela. Jeżeli wierzytelność obwarowana była warunkiem (stawała się wymagalna pod warunkiem), cesja nie powoduje jego zmiany i wierzytelność jest wciąż zapadalna pod tym samym warunkiem.

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów jest wyciągiem z części opisowej aktualnego operatu ewidencji gruntów, który zawiera dane dotyczące właściciela lub władającego, oznaczenia działek ewidencyjnych z ich powierzchniami ewidencyjnymi w rozbiciu na wchodzące w ich skład klasoużytki gruntowe, informacje dotyczące oznaczenia ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek i innych dokumentów prawnych. Wypis z rejestru gruntów wykorzystywany jest w obrocie nieruchomościami i stanowi dla notariusza podstawę ustalenia zgodności pomiędzy danymi zapisanymi w księdze wieczystej, a stanem faktycznym wykazanym w ewidencji.

Wyrys z ewidencji gruntów

Wyrys z ewidencji gruntów sporządzany jest jako kopia mapy ewidencyjnej, zawierającej granice i numery działek, oznaczenia klas i użytków, oraz budynki. Przeznaczony jest do zakładania nowych lub aktualizacji wpisów w istniejących księgach wieczystych. Sporządzony jest łącznie z wypisem z rejestrów gruntów, stanowiąc z nim integralną całość. Wyrys wydawany jest także do regulowania spraw własnościowych w drodze postępowania sądowego. O jego właściwym przeznaczeniu świadczą klauzule umieszczone przez organ.

Zastaw na udziałach spółki

Zastaw na udziałach spółki jest ograniczonym prawem rzeczowym, które powstaje w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności. W praktyce zastaw jest ustanawiany na rzeczach ruchomych. W wyjątkowych sytuacjach może być ustanowiony na niektórych prawach zbywalnych takich, jak akcje czy obligacje. Zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany w art. 180 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią tego przepisu, zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe (z wyjątkiem: praw mogących być przedmiotem hipoteki, wierzytelności na których ustanowiono hipotekę, statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej).
Zastaw rejestrowy wykorzystywany jest przez wierzycieli udzielających kredytów lub pożyczek. W odróżnieniu od zabezpieczenia hipotecznego zastaw rejestrowy pozwala na wykorzystanie poszczególnych składników majątku, które mogą być zabezpieczeniem zobowiązania, na przykład samochód czy dzieło sztuki.

 

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to kwota dyspozycyjna, która zostaje pożyczkobiorcy po spłacie wszystkich stałych zobowiązań typu: rachunki, zobowiązania wobec banków oraz firm pożyczkowych czy kosztów utrzymania.

Żyrant

Żyrant jest potoczną nazwą poręczyciela – osoby, która zaświadcza o zdolności kredytowej do spłaty zobowiązania, a tym samym, w razie zaległości dłużnika, zobowiązuje się do uregulowania należności.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.