3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI19 września 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ POWINDYKACYJNEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ KLIENTA KANCELARII ABBOT CAPITAL VII SP. Z O.O. SP. K.

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000 („Kancelaria”)

Przedmiot przetargu:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, przy ul. Czerniowieckiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00432789/2. Lokal o powierzchni 97,82 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Oferty dotyczyć muszą nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, z wyszczególnieniem ceny.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: …..

 Informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

Oferty na zakup nieruchomości można składać osobiście lub listownie w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”, z wyszczególnieniem ceny za lokal.

Maksymalny termin składania ofert: 25.09.2017 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., ulica Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa, o godzinie 13:00  w dniu 26.09.2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 25.09.2017 r.

Kancelaria Abbot Capital VII Sp. z o.o. Sp. k., zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Ogłaszający przetarg:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620317, o nr NIP: 5252662192 , REGON: 36467699400000, („Kancelaria”)

Przedmiot przetargu:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 59, usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Warszawie, przy ul. Czerniowieckiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00432789/2. Lokal o powierzchni 97,82 m² składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł

Powyższa nieruchomość, oferowana w ramach przedmiotowego Przetargu, może być zajmowana przez osoby bez ważnego tytułu prawnego do nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia  25.09.2017 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kancelarii Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa o godzinie 13 w dniu 26.09.2017 r.

W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem, otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły na ww. adres w terminie do 25.09.2017 r.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG”  należy składać osobiście lub pisemnie na adres:

Kancelaria Abbot Capital VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa.

Oferta powinna zawierać:

a)  imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Kancelarią,

b)  numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,

c)  numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców,

d)  oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości, (dotyczy ofert na nabycie nieruchomości gruntowych),

e)  zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z  zakupem nieruchomości,

f)  oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń,

g)  oferowaną cenę netto nabycia konkretnego prawa lub nieruchomości,

h)  datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest kryterium ceny.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Kancelarię.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu otwarcia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni. Kancelaria zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą), mailowo lub telefonicznie oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.

Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego wpłacić do depozytu lub na rachunek Kancelarii:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, do przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w których „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełni warunków, zawartych w ogłoszeniu.

Kancelaria zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub w części – na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania aktu notarialnego jak również do rezygnacji ze sprzedaży poszczególnych nieruchomości, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawierają ogłoszenia dostępne w Internecie na stronie: ...

Informacje o przedmiotowych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Kancelarii lub  pod numerem telefonu + 48 530 605 302.

 

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.