3
3 480
speedcash baner 480x296 aktualnosci

Aktualności

TAGI10 listopada 2017

Brak spłaty pożyczki – jakie konsekwencje?


Brak spłaty pożyczki – jakie konsekwencje?

Ostrożność funduszy pożyczkowych i dokładna weryfikacja wypłacalności klientów jeszcze przed zawarciem umowy nie wykluczają sytuacji braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele (np. pogorszenie się sytuacji finansowej wskutek utraty pracy lub intratnego klienta), jednak niedostosowanie się do warunków pożyczki każdorazowo wiąże się z negatywnymi konsekwencjami – jakimi? To zależy od zapisów konkretnej umowy. Poniżej prezentujemy cztery najczęściej spotykane skutki braku spłaty pożyczki.

Skutki braku spłaty pożyczki – dodatkowe opłaty

Podstawową konsekwencją braku spłaty pożyczki jest naliczenie przez fundusz pożyczkowy dodatkowych opłat – początkowo za każdy wysłany monit (niezależnie od jego formy). Informacje o tego typu kosztach można znaleźć w tabeli opłat i prowizji pobieranych przez daną firmę – warto się z nią zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

W sytuacji, gdy wezwania do zapłaty nie przyniosą skutku w postaci spłaty zadłużenia, firma pożyczkowa może wszcząć działania windykacyjne lub skierować sprawę na drogę sądową i tym sposobem zaangażować w sprawę komornika (już po 30 dniach spóźnienia w spłacie zaciągniętego zobowiązania). Pożyczkobiorca jest wówczas obciążany wszelkimi kosztami związanymi z tego typu działaniami. Brak spłaty pożyczki może także skutkować (i najczęściej skutkuje) naliczeniem dodatkowych odsetek za każdy dzień zwłoki w spłacaniu długu.

Fundusze pożyczkowe w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej pożyczkobiorcy mogą zaproponować renegocjację umowy. Klienci Speed Cash Polska mogą liczyć na elastyczną restrukturyzację zaciągniętej pożyczki i jeśli sytuacja dobrze rokuje, mają szansę np. na wydłużenie umowy pożyczki, czy nawet obniżenie rat.

Skutki braku spłaty pożyczki – wpisanie do rejestru dłużników

Kolejną konsekwencją braku spłaty pożyczki może być wpis do rejestrów biur informacji gospodarczej, jak Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników EERIF, czy BIG InfoMonitor. Prawo do dokonania takiego zapisu powstaje przy zadłużeniu przekraczającym 200 PLN i spóźnieniu o więcej niż 60 dni. Wpis taki przetwarzany jest przez rejestry przez 5 lat i jeśli nie dojdzie do spłaty zobowiązania, nie można go w żaden sposób usunąć. Historia list dłużników jest sprawdzana przy zaciąganiu różnego rodzaju zobowiązań w bankach, funduszach pożyczkowych etc., a znalezienie zapisu o dłużniku podważa jego wiarygodność i wypłacalność, a także szanse na otrzymanie potrzebnych pieniędzy w przyszłości.

Skutki braku spłaty pożyczki – pogorszenie zdolności kredytowej

Brak spłaty pożyczki oraz inne nieprawidłowości związane z jej regulowaniem wiążą się z pogorszeniem lub nawet utratą zdolności kredytowej nierzetelnego pożyczkobiorcy. Niespłacanie zobowiązań i idący za tym wpis na powszechnie dostępną listę dłużników może skutkować nie tylko odmową zawarcia umowy ze strony instytucji finansowych, ale także potencjalnych partnerów biznesowych.

Skutki braku spłaty pożyczki – egzekucja komornicza

Jeżeli sprawa braku spłaty pożyczki trafi na drogę sądową, dochodzi do interwencji komornika. Ma on prawo pobierać zaległe kwoty bezpośrednio z pensji oraz innych świadczeń – jak emerytura, czy renta. Może on także wyegzekwować dług, przejmując mienie dłużnika o łącznej wartości pokrywającej wielkość niespłaconej pożyczki, wraz ze wszystkimi dodatkowymi opłatami.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
* Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Cash Polska sp. z o.o. ofert
oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Speed Cash Poska sp. z o.o.
w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Speed Cash Polska sp. z o.o., zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@speedcashpolska.pl lub telefonując pod numer: 22 313 19 62. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@speedcashpolska.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie kontaktu i przedstawienia Ci oferty produktów i usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy pomiędzy Tobą i Administratorem, jak i realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie Ci odpowiedzi i przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wyślij
Speed Cash Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476807 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 256 81 39, REGON 146919158, wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 złotych (wpłacony w całości). Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Modelowy przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 39,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 100 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 133 120,20 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; odsetki 0 zł; jednorazowa prowizja: 30%; miesięczne raty: 1 331,20 zł, ostatnia rata: 118 477,00 zł; całkowity koszt pożyczki 33 120,20 zł; umowa na 12 miesięcy (minimalny okres 3 miesiące, maksymalny okres 120 miesięcy). Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 165,95%. Stan na 14.03.2018r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.